Zaloguj się

Baza technologii

O nas


Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego rud miedzi i surowców towarzyszących w PolsceRealizowany jest przez Konsorcjum:


  • KGHM Cuprum Sp. o.o. CBR - instytucja wiodąca,
  • Politechnika Wrocławska,
  • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie
  • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
  • Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach,
  • Politechnika Śląska,
  • KGHM Polska Miedź S.A.
  • W ramach poddziałania 1.4.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Czas realizacji - lipiec 2006 r - czerwiec 2008 r.,

Zadania:

1. analiza bilansu surowcowego rud miedzi i surowców towarzyszących;

2. przegląd stosowanych i nowych technologii w przemyśle wydobywczym rud miedzi i surowców towarzyszących;

3. analiza projektów foresight dla przemysłu wydobywczego metali nieżelaznych w świecie;

4. ocena innowacyjności technologii przemysłu wydobywczego rud miedzi;

5. stan przygotowania przemysłu wydobywczego rud miedzi do wdrażania nowych technologii;

6. alternatywne scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego rud miedzi i surowców towarzyszących;

7. weryfikacja scenariuszy;

8. utworzenie bazy danych o technologiach i ekspertach w zakresie prognozowania rozwoju technologicznego branży;

9. opracowanie zasad monitoringu i cyklicznej aktualizacji foresight´u branży.

Projektem zarządza Komitet Sterujący pod przewodnictwem doc. Jana Butry oraz Kierownik Projektu Andrzej Kosiór. Prace realizowane są w 12 zespołach zadaniowych. W 4 zespołach wiodącymi są nasi partnerzy konsorcjalni, w pozostałych zespołach liderami są pracownicy Cuprum. W zakresie weryfikacji postawionych hipotez rozwoju technologicznego branży stosowana będzie metoda delficka.

W 2006 r. w 8 pierwszych zespołach zrealizowano pierwsze 3 zadania, efektem których są obszerne raporty.
Zespoły realizujące zadanie 1 dokonały pełnej aktualizacji bilansu zasobów złóż miedzi i soli kamiennej w Polsce, z uwzględnieniem złóż antropogenicznych metali nieżelaznych. Weryfikacja kryteriów bilansowości i opracowana aktualna prognoza zapotrzebowania na miedź, metale współwystępujące i sól kamienną pozwoliła na wykonanie aktualnej wyceny wartości krajowych złóż miedzi i głównych metali współwystępujących oraz towarzyszącej tym złożom soli kamiennej, także w wariancie eksploatacji skojarzonej.

W ramach zadania 2 dokonano szczegółowej analizy technologii eksploatacji i przeróbki rud miedzi, stosowanych i planowanych do zastosowania w Polsce. Analiza ta została uzupełniona o przegląd technologii eksploatacji i zagospodarowania złóż soli kamiennej, także w formule koncepcji ich zagospodarowania skojarzonego z eksploatacją towarzyszących rud miedzi. Znaczącym uzupełnieniem tej analizy jest: - przegląd technologii eksploatacji podnoszących bezpieczeństwo pracy, także przy wydobyciu na dużych głębokościach, - inwentaryzacja systemów automatyzacji i informatyzacji procesów wydobywczych oraz - przegląd technologii przeróbki rud miedzi w Polsce.
Dodatkowo przeanalizowano technologie eksploatacji rud miedzi stosowane w 15 największych, reprezentatywnych w skali świata, przedsiębiorstw górniczych, także metodą odkrywkową.

W zadaniu 3 przeanalizowano narodowe foresight´y przemysłu wydobywczego metali nieżelaznych, powstałe w świecie na przełomie tysiącleci w pierwszych latach XXI wieku. Skoncentrowano się na projektach opierających się na metodach: scenariuszowej, delfickiej i tzw. mapy drogowej. W pierwszej kolejności przeanalizowano różne scenariusze zapotrzebowania na miedź w świecie, także po roku 2020, uwzględniając dynamicznie rozwijające się gospodarki Chin i Indii. Szczegółowym analizom poddano wizje rozwoju technologii nie tylko wydobycia i przeróbki rud metali nieżelaznych ale także ich eksploracji. Podkreślono prawdopodobne kierunki rozwoju technik i technologii geofizycznych, geochemicznych i wiertniczych, które umożliwią dokładne modelowanie 4D eksploatacji, podnosząc przez to bezpieczeństwo pracy i obniżkę kosztów górnictwa metali nieżelaznych.

W roku 2007, zgodnie z harmonogramem, realizowane będzie obszerne zadanie 4 dotyczące oceny innowacyjności technologii eksploracji, eksploatacji i przeróbki rud miedzi. Zadania zostanie wykonane na podstawie szczegółowych analiz raportów przejściowych uzyskanych w wyniku realizacji zadań 1-3, dostępnych materiałów źródłowych, wyników prac naukowo - badawczych, rozmów z kadrą kierowniczą oraz opinii własnych zespołów. Zamawiane także będą ekspertyzy w uznanych ośrodkach, takich jak IMN i AGH, nie będących członkami Konsorcjum realizującego Projekt. W kwietniu rozpoczęte zostaną prace w zakresie określenia stanu przygotowania przemysłu wydobywczego rud miedzi w Polsce (szczególnie jego zasobów ludzkich) do zmian i otwartości na wdrażanie nowych technologii (zadanie 5). Od maja rozpoczynamy budowanie alternatywnych scenariuszy rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego rud miedzi i surowców towarzyszących (zadanie 6), bazując na wynikach prac wcześniejszych zadań.

O nas | FAQ | Polityka prywatności | Kontakt
Copyright © 2008 KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu